Juridisch woorden boek samengesteld door Nico Kuipers

home Bartho Kriek


Intro A B C D E F G H I J L M N O P Q R S T U V W Appendix

ABA, American Bar Association Amerikaanse beroepsorganisatie, orde van advocaten

abatement vernietiging, afschaffing, verlaging; abatement of action beëindiging van een proces/procedure; abatement of taxes belastingvermindering

abet uitlokken van/helpen bij een misdrijf (aid and abet)

abuse of judicial discretion misbruik van discretionaire bevoegdheid (ruimte die ter discretie van de rechter staat, beslissingsruimte); abuse of power misbruik van bevoegdheden, ambtsmisbruik

accelerated trial verkorte procedure

accessory after the fact begunstiger, heler (in het algemeen: iemand die, zelf geen dader zijnde, weet heeft van een misdrijf en de dader op de een of andere wijze bijstaat - bijvoorbeeld helpt te ontsnappen); accessory, accessory before the fact handlanger, medeplichtige

accidental death dood door ongeval (verzekeringsterm; er is geen sprake van schuld van derden)

accomplice handlanger, mededader

accomplished fact voldongen feit

account rekening; account payable crediteur; account receivable debiteur

acquit vrijspreken; acquittal vrijspraak (de verdachte wordt nadrukkelijk onschuldig verklaard; het begrip gaat dus verder dan ontslag van rechtsvervolging)

action civiele procedure (van eiser tegen gedaagde), aanklacht; action for libel aanklacht wegens laster, smaad; to bring an action een vordering instellen; equitable action civiele procedure gegrond op equity

actionable vervolgbaar, strafbaar; actionable tort onrechtmatige daad

ad valorem vermogensbelasting (ad valorem: naar de waarde), meestal betreffende onroerend goed, dus: onroerend-goedbelasting, maar het begrip als zodanig is heel erg ruim (‘a tax levied on property or an article of commerce in proportion to its value, as determined by assessment or appraisal’); ad valorem freight tarriffs differentiële vrachttarieven; ad valorem import duties ad valorem-rechten

adjourn verdagen, uitstellen; this court is adjourned de zitting is gesloten

adjournment uitstel, verdaging; adjournment sine die verdaging tot onbepaalde tijd

adjudicate uitspraak doen, vonnis wijzen

adjustment schikking, compromis

admissable evidence toelaatbaar bewijs/bewijsmiddel (het bewijs/bewijsmiddel mag conform bijvoorbeeld de Federal Rules of Evidence in het proces worden ingebracht)

adverse vijandig; adverse party tegenpartij; adverse possession bezit te kwader trouw; adverse use onbevoegd gebruik; adverse witness getuige van de tegenpartij

advise (of his constitutional rights) op de hoogte stellen van zijn grondrechten

advisement, take under in beraad nemen

advocate bepleiten, verdedigen

affidavit affidavit, beëdigde schriftelijke verklaring

aforethought, with malice met voorbedachten rade, met boos opzet

after hours nabeurs (effectenhandel na de officiële beursuren)

agency volmacht

aggravated assault zware mishandeling

agreement schikking, overeenkomst

alimony/allowance pendente lite tijdelijke alimentatieplicht (in afwachting van echtscheiding)

ambulance chaser advocaat (of diens aanbrenger) die gespecialiseerd is in

negligence cases

amends schadeloosstelling, genoegdoening

amercement boete, schadevergoeding

ancillary rights nevenrechten (auteursrecht)

answer antwoord, repliek, verweerschrift

antecedent behaviour antecedenten

antenuptial settlement huwelijkscontract/overeenkomst (‘contract or agreement between a man and woman before marriage, but in contemplation and generally in consideration of marriage, whereby the property rights and interests of either the propective husband or wife, or both of them, are determined, or where property is secured to either of both of them, or to their children’) Ook prenuptial agreement, prenup

appeal hoger beroep; appelleren, appel aantekenen; appellant appellant; appellate court hof van appel/beroep; appellee gedaagde in hoger beroep

application verzoekschrift

apprehension aanhouding, inhechtenisneming, arrestatie

approach the bench overleg van verdediger en aanklager met de rechter (buiten gehoor van de jury)

appropriate, to unduly zich iets onrechtmatig toeëigenen

argue a case pleidooi voeren; argument bewijsvoering, betoog

arraignment voorgeleiding (voor de onderzoeksrechter), aanklacht

array lijst van juryleden; challenge to jury array afwijzing van de gehele jury

arrest by warrant arrestatie op bevel tot aanhouding; preventive arrest preventieve hechtenis

assault and battery bedreiging en geweldpleging; assault with intent to commit a felony, felonious assault opzettelijk toebrengen van zwaar lichamelijk letsel; assault with intent to commit rape poging tot aanranding; aggravated assault zware mishandeling; indecent assault handtastelijkheden, ongewenste intimiteiten (‘the act of a male person taking indecent liberties with the person of a female, without her consent and against her will, but with no intent to commit the crime of rape’)

assets bezittingen, vermogen (‘the entire property of a person, association, corporation or estate that is applicable or subject to the payment of his or her or its debts’); assets and liabilities bezittingen en verplichtingen/schulden, activa en passiva; dead asset niet realiseerbaar vermogensbestanddeel (zoals een oninbare vordering); net assets value liquidatiewaarde

assign overdragen, cederen; assigned counsel toegewezen advocaat (van on- of minvermogende verdachte); assignee in bankruptcy curator in faillisement; assigner/assignor cessionaris

associate junior-advocaat in een maatschap (geen partner of vennoot zijnde)

attachment beslag

attempted murder, homicidal attempt poging tot moord

attorney aanklager, advocaat; attorney at law advocaat; county attorney openbare aanklager, officier van justitie; district attorney (DA) officier van justitie; attorney-general minister van Justitie

audit/tax audit belastingcontrole, onderzoek/controle belastingdienst

auditor accountant

authenticate legaliseren (‘to certify, by means of the authorized official, that a document, signature, etc. are legal and legally valid’); authenticated copy authentiek afschrift (zie ook copy); authenticated/attested/certified document authentiek document

authorize machtigen

award scheidsrechterlijk vonnis, arbitrage